Πολιτική επιστροφής

11/08/2022
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
L304/64
ΟΔΗΓΙΑ 2011/83/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

με ημερομηνία 25 Οκτωβρίου 2011

για τα δικαιώματα των καταναλωτών, για την τροποποίηση της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας 1999/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την κατάργηση της οδηγίας 85/577/ΕΟΚ και της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

(Κείμενο με συνάφεια στον ΕΟΧ)

Step by Step nach Hellada

Kontaktieren Sie uns !