Συνθήκες

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις

Οι ακόλουθοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις (GTC) αποτελούν τη βάση όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της WLG Consulting M. IKE.

§1

Ο πελάτης της εταιρείας We Love Greece Consulting M.IKE αναλαμβάνει να συνάψει σύμβαση με μεσολάβηση της εταιρείας We Love Greece Consulting M.IKE (π.χ. .). να καταβληθεί στη σύμβαση μεσιτείας ή σε προμήθεια μεσιτείας που καθορίζεται σε άλλη συμφωνία.

Εάν δεν έχει συμφωνηθεί ρητά μια τέτοια προμήθεια, ο πελάτης αναλαμβάνει να καταβάλει προμήθεια 3,72% της τιμής αγοράς συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε περίπτωση αγοράς ή πώλησης ακινήτου. Αντίστοιχη προμήθεια θα χρεωθεί τόσο από τον αγοραστή όσο και από τον πωλητή, εκτός εάν ρητά συμφωνηθεί διαφορετικά. Αυτό δεν ισχύει σε σχέση με τον αγοραστή εάν η εταιρεία WLG Consulting ενεργεί ως μονόπλευρος εκπρόσωπος των συμφερόντων του πωλητή και δεν συνάπτει σύμβαση μεσιτείας με τον υποψήφιο αγοραστή.

Σε περίπτωση απόδειξης της δυνατότητας σύναψης σύμβασης ενοικίασης, ο πελάτης/παραγγελέας αναλαμβάνει -εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά- να καταβάλει προμήθεια ενοικίου 2 μηνών.


§2

Η προμήθεια οφείλεται και καταβάλλεται κατά τη σύναψη της διαμεσολαβούμενης σύμβασης. Ο πελάτης είναι σε αδυναμία πληρωμής εάν δεν τακτοποιήσει την αξίωση για τέλη εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήξης και την παραλαβή ενός τιμολογίου ή ενός ισοδύναμου προγράμματος πληρωμών.


§3

Όλες οι προσφορές της We Love Greece Consulting M.IKE δεν είναι δεσμευτικές και υπόκεινται σε αλλαγές. Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τα αντικείμενα προς διαμεσολάβηση βασίζονται σε πληροφορίες τρίτων. Η WLG Consulting δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή ευθύνη για την ορθότητα και την πληρότητα αυτών των πληροφοριών. Η WLG Consulting δεν υποχρεούται να επαληθεύσει τις πληροφορίες που λαμβάνει από τρίτα μέρη. Αυτό δεν είναι επίσης δυνατό για αυτήν λόγω του μεγάλου αριθμού αντικειμένων που πρέπει να φροντίζονται.


§4

Τα δεδομένα και οι προσφορές που μεταδίδονται από τη WLG Consulting προορίζονται αποκλειστικά για τον παραλήπτη, ο οποίος πρέπει να τα χειρίζεται εμπιστευτικά. Η γνωστοποίηση σε τρίτους επιτρέπεται μόνο με προηγούμενη έγκριση της WLG Consulting. Η εταιρεία WLG Consulting αναλαμβάνει να χειρίζεται εμπιστευτικά όλα τα δεδομένα που λαμβάνει σε σχέση με την εργασία της, ιδίως τα προσωπικά δεδομένα των πελατών. Η εταιρεία WLG Consulting επισημαίνει ότι όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται και διατηρούνται στην επεξεργασία δεδομένων.


§5

Εάν ένα τρίτο μέρος συνάψει σύμβαση με τον αγοραστή/πωλητή ή ενοικιαστή/ιδιοκτήτη ως αποτέλεσμα της μεταφοράς δεδομένων και πληροφοριών, ο πελάτης της WLG Consulting είναι υπεύθυνος για ζημιές στο ύψος της προμήθειας.


§6

Η WLG Consulting  δικαιούται επίσης τη συμφωνημένη προμήθεια εάν προκύψει μια οικονομικά ισοδύναμη, πανομοιότυπη ή παρόμοια συναλλαγή (π.χ. αγορά αντί για ενοικίαση ή ενοικίαση αντί για αγορά ή μίσθωση αντί για αγορά κ.λπ.). Αυτό ισχύει επίσης ιδίως εάν μια αντίστοιχη σύμβαση πρόκειται να συναφθεί μόνο σε μεταγενέστερο χρονικό σημείο.


§7

Η εταιρεία WLG Consulting περιορίζει την ευθύνη της σύμφωνα με τους ακόλουθους κανονισμούς: Οι νομοθετικές διατάξεις για ζημιές στη ζωή, τα άκρα και την υγεία που βασίζονται σε εξ αμελείας ή εκ προθέσεως παράβαση καθήκοντος από την εταιρεία WLG Consulting, νόμιμο εκπρόσωπο ή αντιπρόσωπο πράκτορας, καθώς και για ζημιές που καλύπτονται από ευθύνη βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων, καθώς και ζημιές που βασίζονται σε σκόπιμη ή βαριά αμέλεια παραβιάσεις της σύμβασης και δόλια πρόθεση εκ μέρους της WLG Consulting, ενός νομικού αντιπροσώπου ή αντιπροσώπου, ισχύουν χωρίς περιορισμό

Η WLG Consulting είναι επίσης υπεύθυνη για ζημιές που προκλήθηκαν από απλή αμέλεια, στο βαθμό που αυτή η αμέλεια σχετίζεται με την παράβαση τέτοιων συμβατικών υποχρεώσεων, η συμμόρφωση με τις οποίες έχει ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη του σκοπού της σύμβασης. Το ίδιο ισχύει εάν ο πελάτης δικαιούται αξιώσεις για αποζημίωση αντί για απόδοση. Ωστόσο, η WLG Consulting είναι υπεύθυνη μόνο εάν η ζημιά σχετίζεται συνήθως με τη σύμβαση και είναι προβλέψιμη.

Περαιτέρω ευθύνη αποκλείεται ανεξάρτητα από τη νομική φύση της διεκδικούμενης αξίωσης. Αυτό ισχύει επίσης ιδίως για αξιώσεις αδικοπραξίας ή αξιώσεις για απόδοση μάταιων δαπανών αντί για απόδοση. Εφόσον η ευθύνη της WLG Consulting αποκλείεται ή περιορίζεται, αυτό ισχύει και για την προσωπική ευθύνη των εργαζομένων, των εργαζομένων, των εργαζομένων, των εκπροσώπων ή των αντιπροσώπων της.

Η εταιρεία WLG Consulting δεν ελέγχει την πιστοληπτική ικανότητα του αποδεδειγμένου/διαμεσολαβούμενου μέρους και επομένως δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για αυτήν.


§8

Η εταιρεία WLG Consulting συνήθως ενεργεί επίσης για λογαριασμό του άλλου συμβατικού εταίρου, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί ή υποδειχθεί ρητά μια μονομερής εκπροσώπηση συμφερόντων.


§9

Ο πελάτης αναλαμβάνει να ενημερώσει αμέσως τη WLG Consulting εάν παραιτηθεί από την πρόθεσή του να αγοράσει ή να πουλήσει ή/και να νοικιάσει ή να νοικιάσει. Σε περίπτωση που ο πωλητής ενός ακινήτου πουλήσει το ακίνητο σε τρίτο παρακάμπτοντας την εταιρεία WLG Consulting και έχει δώσει προηγουμένως στην εταιρεία WLG Consulting αποκλειστική εντολή μεσιτείας, ο πωλητής αναλαμβάνει να καταβάλει κατ' αποκοπή αποζημίωση εξόδων και ζημιών 10% για την πληρωμή της συμφωνηθείσας προμήθειας. Ο πελάτης είναι ελεύθερος να αποδείξει μικρότερη ζημιά, όπως και η WLG Consulting είναι ελεύθερη να αποδείξει μεγαλύτερη ζημιά.


§10

Η εταιρεία WLG Consulting έχει δικαίωμα ενημέρωσης από τον πελάτη σχετικά με το με ποιον και υπό ποιες προϋποθέσεις συνήφθη η σύμβαση αγοράς/ενοικίασης, η οποία ήταν αρχικά το αντικείμενο της σύμβασης που είχε συναφθεί με την εταιρεία WLG Consulting, προκειμένου να ελέγξει οι δικές τους αξιώσεις για αμοιβή μπορούν.


§11

Η εταιρεία WLG Consulting και ο πελάτης της συμφωνούν ότι ο τόπος εκτέλεσης και δικαιοδοσίας, στο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, είναι η έδρα της εταιρείας WLG Consulting στην Αλμυρή Κορίνθου.

.

Step by Step nach Hellada

Kontaktieren Sie uns !